top of page

IN 10 STAPPEN STERKER DOOR JE VERLIES Herken de impact, hervind je kracht en ga van rouwen naar bouwen

 

ISBN/EAN boek: 978-94-93187-98-6 ISBN/EAN e-book: 978-94-93222-05-2 NUR-code: 600 Copyright © Gimena Blindeling-Eliza 2020 Eerste druk Redactie: Miriam Jans, Expertboek Vormgeving: Daisy Goddijn, Expertboek Foto cover: Camiel Claassen Uitgever: Expertboek (www.expertboek.nl)

In 10 stappen sterker door je verlies

SKU: 364215376135191
€ 17,50Price
  • De intellectuele eigendoms- en auteursrechten © van de inhoud en omslag van dit boek berusten bij de auteur. Kleine citaten met expliciete bronvermelding zijn toegestaan. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of auteur. Website auteur: www.elizacoaching.com Website uitgever: www.expertboek.nl

bottom of page